ஆரோக்கியமான உணவு தயாரிக்கும் முறைகள்


உங்களுக்குத் தேவையான ஆரோக்கியமான உணவுகள் தயாரிக்கும் முறைகள் இங்கு வெளியிடப்படும். யாருக்கு உபயோகமாக இருக்கின்றதோ அவர்கள் பார்த்து பயனைடையுங்கள். நன்றி!

Continue reading...

குதிகால், கால் வலியைப் போக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?


Continue reading...

Srinesinga Medical Tips


இங்கே மருத்துவம் மற்றும் மருத்துவ ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்கள் வெளியிடப்படும். உங்களுக்குத் தேவையான மருத்துவக் குறிப்புகள் இங்கு நீங்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள முடியும். நன்றி!

Here we are serving Homeopathy and Ancient(Alternative) Treatments. We are Treating Ancient(Alternative) Treatments are Acupuncture, Reflexology, Dorn Therapy, Acupressure, SuJok, Color Therapy, Seed Therapy, Naturopathy and Food Treatment also. And Acupuncture and Acupressure, SuJok and Reflexology, etc., Course also contacted for Online Students. Here all medical tips we are provided for your reference.

Continue reading...

பிறக்கப்போவது ஆணா? பெண்ணா? Birth Child Male or Female


Continue reading...

How View the WordPress latest post checkup code in home page?


Hi guys this the latest post view in home page only. In the single page not working this. <?php $u_time = get_the_time(‘U’); $u_modified_time = get_the_modified_time(‘U’); //Current Post Checkup Start $week = date(‘W’); $year = date(‘Y’); $query = new WP_Query( ‘year=’ . $year . ‘&w=’ . $week ); //echo $query->current_post; //if […]

Continue reading...

How to Create Word Press Sitemap?


Hi Guys I previously explained XML Site map, now i explained WordPress sitemap. You functions.php and but below code, This is archives link : // Sitemap  14 Feb 2012 function month_displayArchives() { global $month, $wpdb, $wp_version; // a mysql query to get the list of distinct years and months that […]

Continue reading...

How to Create You WordPress XML Sitemap?


Hi go your wordpress theme functions.php, Then put your below code for xml site map purpose : /* function to create sitemap.xml file in root directory of site  */ //add_action(“publish_post”, “eg_create_sitemap”); //add_action(“publish_page”, “eg_create_sitemap”); add_action(“save_post”, “eg_create_sitemap”); function eg_create_sitemap() { $postsForSitemap = get_posts(array( ‘numberposts’ => -1, ‘orderby’ => ‘modified’, ‘post_type’  => array(‘post’,’page’), […]

Continue reading...

How to check current post today date in Word Press?


Hi you go and use below code this useful for you. <?php $u_time = get_the_time(‘U’); $u_modified_time = get_the_modified_time(‘U’); //Current Post Checkup Start if (($wp_query->current_post < 1)&&($u_modified_time == $u_time)) { ?> <div> <?php $page_name = array(74); $welcome_data = get_page($page_name[0]); ?> <!– h1><a href=”<//?php echo get_permalink($welcome_data->ID); ?>”>Private Lessons</a></h1 –> <?php echo $welcome_data->post_content; […]

Continue reading...

How Current Post Checkup in WP?


Hi this just fun and good easy code enjoy all peoples : <?php //Current Post Checkup Start if ($wp_query->current_post < 1) { ?> <div> <?php $page_name = array(74); $content_data = get_page($page_name[0]); ?> <h1><a href=”<//?php echo get_permalink($content_data->ID); ?>”>Private Lessons</a></h1> <?php echo $content_data->post_content; ?> </div><!– Special Box Content End –> <?php } […]

Continue reading...

How to Display Recent Posts with Summary?


Hi Just Use below Code: <ul> <?php query_posts(‘showposts=5’); ?> <?php while (have_posts()) : the_post(); ?> <li><a href=”<?php the_permalink() ?>”><?php the_title(); ?></a></li> <li><?php the_excerpt(__(‘(more…)’)); ?></li> <?php endwhile;?> </ul>   This is Search in google and get it. Its work for me. You change any latest post query, its fine for you.

Continue reading...