காதல்


காதல் உயிரோடு உறவாடும் தென்றல் கனவுகளின் அற்புதத்தை உணர்த்தும் அதிசயம் ஆசை நரம்புகளின் இனிய இசை நாதம் காலங்களின் சுகங்களை உணர்த்தும் கருவி சிரு துறும்பையும் இரும்பாக மாற்றும் மந்திரம் காதலர்கள் பிரிந்தாலும் வாழ்விக்கும் அற்புதம்

Continue reading...

My First PHP Code?


<?php (or) <? –> This Open Tags ?> –> This is Close Tag. The Above Code for php start and close tag. Basic Code : <?php echo “Welcome, My First PHP Code.”; //This is use for print the content purpose ?>

Continue reading...

What is PHP?


PHP means for PHP:- Hypertext Preprocessor PHP is more powerful dynamic web languages You need to learn PHP, First You Want Learn Below Basic Languages : HTML Javascript PHP is Server Side Scripting Language, PHP is executed on the Server PHP is Open Source Software PHP file using HTML tags […]

Continue reading...

What is HTML?


HTML stands for Hyper Text Markup Language The HTML is not a programming language, it is a markup language, This is used for Webpage   Markup purpose. HTML documents contain HTML tags and plain text Basic HTML Tags : <html> <head> <title>My Basic Title Tag</title> </head> <body> <h1>I am First Head […]

Continue reading...